KATEGORIE BLOG

jeleń (1 of 1) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Jeleń Dąb: W 2014 roku MZDiM rozpoczął przebudowę ulicy Dąb. Nowe nawierzchnie dróg i chodników pojawiły się na odcinku od granic miasta do skrzyżowania w rejonie Wodociągów Jaworzno od długości 420 metrów. W 2015 roku inwestycja była kontynuowana. Przebudowanyzostał ponad kilometr drogi – pojawiły się nowe nawierzchnie jezdni, stworzony został ciąg pieszo – rowerowy, wykonano […]

0 komentarze / 0 głosów
Rynek4.
0 komentarze / 0 głosów

Informujemy, że kwestie reklamy wizualnej i szyldów regulują na przestrzeni Rynku przepisy prawa lokalnego – planu zagospodarowania przestrzennego Centrum i regulaminu Rynku. Ich celem jest dbanie o ład przestrzenny i estetykę przestrzeni publicznych. Każdorazowo każdy zarządca lub właściciel nieruchomości musi wystąpić o zgodę na montaż szyldu lub reklamy znajdującej się na elewacji. Wymagana jest do […]

0 komentarze / 0 głosów
Kościół Długoszyn1
0 komentarze / 1 głosów

CZAS NA GRUNTÓWKI: 2014 r.: ul. Olszyny – 60 m ul. Osterwy – 105 m 2015 r.: ul. Piaszczysta – 180 m ul. Wierzbowa – 145 m 2016 r.: ul. Długosza – 103 m ul. Struga – 178 m ul. Kolorowa – 257 m 2017 r.: ul. Szczakowska boczna – dojazd do budynku nr 80 […]

0 komentarze / 1 głosów
podświetlane przejście (6 of 8) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Już we wszystkich zapowiadanych przez MZDiM lokalizacjach pojawiły się słupy wraz z oprawami, które mają doświetlić wybrane przejścia dla pieszych w całym Mieście. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych już w poprzednich latach, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych. Prace te polegają przede wszystkim na zabudowie dodatkowych elementów infrastruktury w rejonie przejść dla […]

0 komentarze / 0 głosów
Filaretów 8 - 20 po3 (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

REMONTY NAWIERZCHNI JEZDNI: 2014: ul. Grabańka przy sklepach – 80 m 2015: ul. Chodkiewicza – wyrównanie drogi gruntowej – ułożenie tłucznia kamiennego 2016: ul. Grabańka – pętla autobusowa – ułożenie krawężnika i nakładka 2017: przystanek Grabańka – likwidacja zalewiska – ułożenie cieku z kostki betonowej ul. Chodkiewicza – wyrównanie drogi gruntowej – ułożenie tłucznia kamiennego […]

0 komentarze / 0 głosów
LEśna po1 .
0 komentarze / 0 głosów

CHODNIKI: 2014r.: Manhattan – ciągi piesze – 1330 m ul. Piłsudskiego od ul. Towarowej do przejścia podziemnego (byłego) – 210 m 2015 r.: ul. Ławczana – 240 m ul. Ławczana boczna – 112 m ul. Wilcza – 1118 m 2016.: ul. Leśna – I etap – od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. […]

0 komentarze / 0 głosów

W związku z toczącą się kampanią wyborczą Zarządca Dróg informuje, że zasady umieszczania przez Komitety Wyborcze materiałów wyborczych reguluje Kodeks Wyborczy (ustawa z 05.01.2011 r. z późn. zmianami) – a szczególnie jej artykuły: 109 oraz 110. MZDiM Jaworzno – w związku z art 110 par. 1 Kodeksu – nie wnosi zastrzeżeń do umieszczania materiałów wyborczych […]

0 komentarze / 0 głosów
ost gotowe (4 of 5) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

CHODNIKI: 2014 r.: ul. Armii Krajowej od ul. Sempołowskiej do ul. Langego – 130 m ul. Langego – 100 m ul. Armii Krajowej – lewa strona w kierunku ul. Dalekiej) – 270 m ul. Starowiejska od ul. Armii Krajowej do ul. Kalinowej – 126 m 2015 r.: ul. Armii Krajowej 8 – 93 m ul. […]

0 komentarze / 0 głosów

    Treść petycji – Zobacz Odpowiedź na petycję – Zobacz

0 komentarze / 0 głosów
Matejki przejście (1 of 1) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM jest w trakcie rozbudowy infrastruktury wokół przejść dla pieszych. Na wzór zadań realizowanych w ubiegłych latach planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych (łącznie 12 lokalizacji). Rozwiązanie takie z ubiegłych lat sprawdziło się m. in. na kilku przejściach wzdłuż Al. Piłsudskiego. Dodatkowe oświetlenie zwiększa widoczność pieszych na samym przejściu i w jego rejonie, a także […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec