01
Lip-2019

Regulamin Wodnego Placu Zabaw

Aktualności   /  
Wodny Plac Zabaw (18)

Przypominamy, że punkty regulaminu Wodnego Placu Zabaw mają na celu ochronę bezpieczeństwa jego użytkowników i w żadnym wypadku nie są skierowane przeciwko komuś lub po to, by kogoś wykluczyć.

Ograniczenie wiekowe (urządzenia wodnego placu zabaw wraz z niecką przystosowane są dla dzieci w wieku od lat 3), ograniczenie związane z posiadaniem odpowiedniego stroju przez osoby, które wchodzą do niecki, a także wszelkie inne zasady funkcjonują na obiekcie po to, by nikomu nie stała się krzywda w trakcie korzystania z atrakcji.

Z Wodnego Placu Zabaw korzystają duże dzieci, a także dorośli i wprowadzanie tam maleńkich dzieci jest po prostu niebezpieczne. Także ze względu na stosowaną w wodzie chemię, służącą do utrzymywania odpowiedniej kondycji wody, granica wieku to 3 lata. Wymóg odpowiedniego – plażowego stroju – również podyktowany jest troską o bezpieczeństwo i unikanie sytuacji, w których woda mogłaby zostać w jakikolwiek sposób zanieczyszczona.

Każdy tego typu obiekt musi funkcjonować na ustalonych zasadach i to chyba nie ulega wątpliwości. Regulamin obowiązuje wszystkich, a obsługa Wodnego Placu Zabaw jest zobowiązana do tego, by pilnować przestrzegania reguł.

Prosimy więc użytkowników nie tyle o wyrozumiałość, co o własną rozwagę – bezpieczeństwo i porządek w miejscu, z którego korzystają Mieszkańcy – ci mali i ci więksi – są najważniejsze.

Dla przypomnienia:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW W JAWORZNIE

Przed wejściem na teren Wodnego Placu Zabaw należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem;

Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;

Wodny Plac Zabaw jest terenem o przeznaczeniu wypoczynkowo-rekreacyjnym;

Administratorem obiektu jest: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel. 32 614 23 00;

W skład Wodnego Placu Zabaw wchodzą:

Strefa „A”, w której znajduje się niecka główna z wodnymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy i okalający ją brodzik do obmywania stóp,

Strefa „B”, w której obowiązuje zakaz wchodzenia do niecek z wodą,

teren rekreacyjny wokół niecek wraz z obiektem, w którym znajdują się toalety,

obiekty małej architektury (m.in. ławki, leżaki, hamak, stojak rowerowy, kosze na śmieci, kolumny natryskowe i przebieralnie);

Obiekt jest czynny w okresie letnim 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 21:00;

Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3;

Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność;

Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie;

Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw zobowiązane
są do zachowania porządku i czystości;

Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;

Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się w szczególności:

wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,

niszczenia urządzeń zabawowych,

zaśmiecania terenu,

wprowadzania zwierząt,

wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

Dodatkowo w Strefie „A” gdzie zlokalizowana jest niecka główna:

zabrania się wchodzenia w obuwiu brudnym oraz z podeszwą, która może pozostawiać ślady na nawierzchni-dopuszczalne są buty specjalnie przeznaczone do wody, poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność;

zabrania się wstępu osobom posiadającym otwarte rany ciała, cierpiącym na choroby zakaźne, w szczególności choroby skóry, itp.

zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia,

zabrania się używania detergentów i kosmetyków, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wody,

osoby korzystające z niecki głównej obwiązuje strój kąpielowy, a dzieci noszące pieluchy – specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli,

wejście do niecki głównej dozwolone jest wyłącznie przez brodzik,

przed wejściem do niecki głównej zalecane jest umycie ciała pod natryskiem;

Korzystający z toalet mają obowiązek noszenia obuwia;

Wszelkie skaleczenia, urazy powstałe na terenie Wodnego Placu Zabaw należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze;

Korzystający z obiektu maja obowiązek stosować się do poleceń obsługi;

Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym także niestosujące się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Wodnego Placu Zabaw przez pracowników obsługi;

Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń Wodnego Placu Zabaw tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu elementów Placu Wodnego w trosce o bezpieczeństwo własne i pozostałych użytkowników;

W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun;

Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Wodnego Placu Zabaw, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie w wysokości pełnej wartości szkody;

Przebywanie na terenie obiektu Wodnego Placu Zabaw poza okresem i godzinami otwarcia – wyłącznie na własną odpowiedzialność;

Skargi i uwagi należy składać bezpośrednio do administratora obiektu: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
tel. 32 614 23 00, e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Obiekt Wodnego Placu Zabaw jest stale monitorowany, a obraz zapisywany
na nośnikach elektronicznych. Administratorem tych zapisów jest Urząd Miejski
w Jaworznie – Straż Miejska w Jaworznie Plac Górników 5;

Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – nie ponosi odpowiedzialności za:

pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie Wodnego Placu Zabaw przedmioty,

wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,

niezapoznanie się użytkowników z niniejszym regulaminem;

Rzeczy znalezione na terenie Wodnego Placu Zabaw należy przekazać obsłudze obiektu. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa;

Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne;

Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na urządzeniach oraz na terenie Wodnego Placu Zabaw stanowią integralną część Regulaminu;

Obsługą i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie zajmuje się firma:

GARDENBUD Sp. z o. o. z siedzibą

w Krakowie, ul. Stanisława Kunickiego 5/201

TELEFONY ALARMOWE:

NUMER ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA- 998

STRAŻ MIEJSKA – 986

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: