Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno
Tel: 32 614 23 00

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:
1. Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
2. Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
2014-12-03
DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
2018-09-01

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (Podwójne A)
Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE
We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl lub numerem tel.: 32 614-23-00.

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.
Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w MZDiM, w godzinach pracy MZDiM (7:00 – 15:00) mogą skorzystać z pomocy specjalnie oddelegowanego do tego zadania pracownika MZDiM. Pracownik taki dostępny pod podanymi poniżej numerami telefonu, w razie niemożności dostania się przez osobę niepełnosprawną do budynku MZDiM przy ul. Krakowskiej 9, jest do dyspozycji petenta – w razie potrzeby uda się na parking przy MZDiM lub w inne umówione wcześniej miejsce, by pomóc załatwić sprawę.

KONTAKT:

734 137 281 – Emilia Tura
534 176 349 – Izabela Miszczyk

e-mail: media@mzdim.jaworzno.pl

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.