Statut

Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
§ 1
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, zwany dalej MZDiM jest jednostką budżetową utworzoną
na mocy uchwały Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r.
§ 2
Miejski Zarząd Dróg i Mostów działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.);
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
814 z późn. zm.);
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z późn. zm.);
5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128
z późn. zm.);
6. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907
z pózn. zm.);
7. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U z 2016
r. poz.1867 z późn. zm.)
8. niniejszego Statutu.
§ 3
1. Obszarem działania MZDiM jest miasto Jaworzno w jego granicach administracyjnych.
2. Siedzibą MZDiM jest Jaworzno.
3. Nadzór nad MZDiM sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna lub osoba przez niego upoważniona.
§ 4
1. Celem MZDiM jest realizacja zadań powierzonych przez zarządcę na drogach publicznych
w granicach administracyjnych miasta Jaworzna, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych, innych
terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach
zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy dróg oraz kanalizacji deszczowej;
2) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich,
tj. obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji obronnych;
3) inżynierii ruchu drogowego;
4) zarządzania i organizacji ruchu drogowego;
5) utrzymania zieleni w pasie drogowym;
6) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy placów postojowych, dróg dojazdowych
i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody, pochylnie.
2. MZDiM pełni funkcję zarządcy i administratora na terenach i obiektach przekazanych w trwały
zarząd lub przekazanych do administrowania w szczególności w zakresie budowy, przebudowy,
remontu i utrzymania – w tym także pielęgnacji, utrzymania i porządkowania zieleni.
Załacznik do Uchwały Nr XXVII/400/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 30 marca 2017 r.

3. W celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy w zakresie potrzeb lokalnego transportu
zbiorowego MZDiM pełni funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez
Gminę Miasta Jaworzno oraz sprawuje nadzór nad podejmowaniem i wykonywaniem transportu
drogowego. Rolę organizatora MZDiM prowadzi samodzielnie lub w drodze zawierania stosownych
umów i porozumień.
§ 5
W ramach realizacji celów statutowych do zadań MZDiM należy:
1. udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej na obszarze miasta Jaworzna;
2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg, placów postojowych, ciągów pieszych, schodów, pochylni oraz drogowych obiektów
inżynierskich, a także terenów i obiektów przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;
3. wykonywanie robót polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg;
4. pełnienie funkcji inwestora;
5. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą wraz z utrzymaniem nawierzchni
placów postojowych dróg dojazdowych i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody,
pochylnie, a także na drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach
zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej itp.;
6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w szczególności zatwierdzanie na podstawie odrębnego
upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna projektów organizacji ruchu;
7. koordynacja robót w pasie drogowym, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych i innych
terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych
terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, a także
terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;
8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych;
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie
ich na żądanie uprawnionym organom;
10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi
Dróg Krajowych i Autostrad;
11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i innych
terenów komunikacyjnych, dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych na gminnych terenach
zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej ze szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17. gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych, użytkach drogowych i innych terenach
komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach
zabudowanych zurbanizowanych, terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz innych obiektach
i terenach w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18. organizowanie przetargów publicznych dotyczących wyboru wykonawców na realizację zadań
ustalonych w planach rzeczowo – finansowych;
19. zarządzanie infrastrukturą transportu zbiorowego oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
20. zarządzanie lokalnym transportem publicznym realizowanym przez Gminę Miasta Jaworzno
oraz pobieranie opłat za przewóz, w tym emitowanie oraz organizacja dystrybucji i sprzedaży
biletów, a także zapewnienie ich kontroli;
21. realizowanie zadań w zakresie logistyki transportu publicznego realizowanego przez gminę;
22. wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i potwierdzeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób lub rzeczy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączaniem przewozów
taksówkowych;
23. utrzymanie, remont oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających poza
pasem drogowym, w tym kanalizacji w drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych
na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej
i nieurządzonej, terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;
24. realizacja zadań w zakresie planowania, rozbudowy, modernizacji i bieżącego utrzymania sieci

oświetlenia ulicznego, obiektów inżynierskich, terenów i obiektów przekazanych w trwały zarząd lub
do administrowania oraz elementów oświetlenia dekoracyjnego w miejscach publicznych;
25. rozliczanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasta
Jaworzno;
26. wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych;
27. ważenie pojazdów dla określenia masy całkowitej oraz nacisków na oś i nakładanie
kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów
nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia;
28. wykonywanie prac polegających na utrzymaniu, porządkowaniu zieleni w pasie drogowym
oraz zieleni miejskiej, na terenach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;
29. realizacja zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta, należących do prezydenta miasta
w mieście na prawach powiatu.
§ 6
Na czele MZDiM stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje jednostkę na zewnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.
§ 7
Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora MZDiM wykonuje Prezydent
Miasta Jaworzna.
§ 8
Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Zastępcy Dyrektora oraz Głównego
Księgowego wykonuje Dyrektor MZDiM.
§ 9
Dyrektor MZDiM pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 10
1 Strukturę organizacyjną MZDiM oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor.
§ 11
1. MZDiM finansowany jest z budżetu miasta Jaworzna.
2. MZDiM prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych
w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
§ 12
Podstawą gospodarki finansowej MZDiM jest roczny plan finansowy.
§ 13
1. Statut MZDiM nadaje Rada Miejska w Jaworznie.
2. Wszelkie zmiany statutu MZDiM następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.