Statut

Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

§ 1

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, zwany dalej MZDiM jest jednostką budżetową utworzoną

na mocy uchwały Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r.

§ 2

Miejski Zarząd Dróg i Mostów działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446

z późn. zm.);

2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.

814 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870

z późn. zm.);

4. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440

z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128

z późn. zm.);

6. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907

z pózn. zm.);

7. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U z 2016

r. poz.1867 z późn. zm.)

8. niniejszego Statutu.

§ 3

1. Obszarem działania MZDiM jest miasto Jaworzno w jego granicach administracyjnych.

2. Siedzibą MZDiM jest Jaworzno.

3. Nadzór nad MZDiM sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna lub osoba przez niego upoważniona.

§ 4

1. Celem MZDiM jest realizacja zadań powierzonych przez zarządcę na drogach publicznych

w granicach administracyjnych miasta Jaworzna, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych, innych

terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach

zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy dróg oraz kanalizacji deszczowej;

2) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich,

tj. obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji obronnych;

3) inżynierii ruchu drogowego;

4) zarządzania i organizacji ruchu drogowego;

5) utrzymania zieleni w pasie drogowym;

6) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy placów postojowych, dróg dojazdowych

i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody, pochylnie.

2. MZDiM pełni funkcję zarządcy i administratora na terenach i obiektach przekazanych w trwały

zarząd lub przekazanych do administrowania w szczególności w zakresie budowy, przebudowy,

remontu i utrzymania – w tym także pielęgnacji, utrzymania i porządkowania zieleni.

Załacznik do Uchwały Nr XXVII/400/2017

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 marca 2017 r.

3. W celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy w zakresie potrzeb lokalnego transportu

zbiorowego MZDiM pełni funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez

Gminę Miasta Jaworzno oraz sprawuje nadzór nad podejmowaniem i wykonywaniem transportu

drogowego. Rolę organizatora MZDiM prowadzi samodzielnie lub w drodze zawierania stosownych

umów i porozumień.

§ 5

W ramach realizacji celów statutowych do zadań MZDiM należy:

1. udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej na obszarze miasta Jaworzna;

2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania

i ochrony dróg, placów postojowych, ciągów pieszych, schodów, pochylni oraz drogowych obiektów

inżynierskich, a także terenów i obiektów przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;

3. wykonywanie robót polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg;

4. pełnienie funkcji inwestora;

5. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą wraz z utrzymaniem nawierzchni

placów postojowych dróg dojazdowych i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody,

pochylnie, a także na drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach

zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej itp.;

6. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w szczególności zatwierdzanie na podstawie odrębnego

upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna projektów organizacji ruchu;

7. koordynacja robót w pasie drogowym, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych i innych

terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych

terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej, a także

terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;

8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat

i kar pieniężnych;

9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie

ich na żądanie uprawnionym organom;

10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi

Dróg Krajowych i Autostrad;

11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i innych

terenów komunikacyjnych, dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych na gminnych terenach

zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej ze szczególnym

uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym

w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu

oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie

bezpieczeństwa osób lub mienia;

16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

17. gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych, użytkach drogowych i innych terenach

komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach

zabudowanych zurbanizowanych, terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz innych obiektach

i terenach w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

18. organizowanie przetargów publicznych dotyczących wyboru wykonawców na realizację zadań

ustalonych w planach rzeczowo – finansowych;

19. zarządzanie infrastrukturą transportu zbiorowego oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

20. zarządzanie lokalnym transportem publicznym realizowanym przez Gminę Miasta Jaworzno

oraz pobieranie opłat za przewóz, w tym emitowanie oraz organizacja dystrybucji i sprzedaży

biletów, a także zapewnienie ich kontroli;

21. realizowanie zadań w zakresie logistyki transportu publicznego realizowanego przez gminę;

22. wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i potwierdzeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego

osób lub rzeczy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączaniem przewozów

taksówkowych;

23. utrzymanie, remont oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających poza

pasem drogowym, w tym kanalizacji w drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych

na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej

i nieurządzonej, terenach i obiektach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;

24. realizacja zadań w zakresie planowania, rozbudowy, modernizacji i bieżącego utrzymania sieci

oświetlenia ulicznego, obiektów inżynierskich, terenów i obiektów przekazanych w trwały zarząd lub

do administrowania oraz elementów oświetlenia dekoracyjnego w miejscach publicznych;

25. rozliczanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasta

Jaworzno;

26. wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych;

27. ważenie pojazdów dla określenia masy całkowitej oraz nacisków na oś i nakładanie

kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów

nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia;

28. wykonywanie prac polegających na utrzymaniu, porządkowaniu zieleni w pasie drogowym

oraz zieleni miejskiej, na terenach przekazanych w trwały zarząd lub do administrowania;

29. realizacja zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta, należących do prezydenta miasta

w mieście na prawach powiatu.

§ 6

Na czele MZDiM stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje jednostkę na zewnątrz

i jest za nią odpowiedzialny.

§ 7

Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora MZDiM wykonuje Prezydent

Miasta Jaworzna.

§ 8

Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Zastępcy Dyrektora oraz Głównego

Księgowego wykonuje Dyrektor MZDiM.

§ 9

Dyrektor MZDiM pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 10

1 Strukturę organizacyjną MZDiM oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek

organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor.

§ 11

1. MZDiM finansowany jest z budżetu miasta Jaworzna.

2. MZDiM prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych

w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej MZDiM jest roczny plan finansowy.

§ 13

1. Statut MZDiM nadaje Rada Miejska w Jaworznie.

2. Wszelkie zmiany statutu MZDiM następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.