Statut

Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

§ 1

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, zwany dalej MZDiM jest jednostką budżetową utworzoną na mocy uchwały Nr XLIX/608/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r.

§ 2

Miejski Zarząd Dróg i Mostów działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
4) ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie zbiorowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z pózn. zm.);
7) niniejszego Statutu.

§ 3

1. Obszarem działania MZDiM jest miasto Jaworzno w jego granicach administracyjnych.
2. Siedzibą MZDiM jest Jaworzno.
3. Nadzór nad MZDiM sprawuje Prezydent Miasta Jaworzna lub osoba przez niego upoważniona.

§ 4

1. Celem MZDiM jest realizacja zadań powierzonych przez zarządcę na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Jaworzna, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych, innych terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy dróg oraz kanalizacji deszczowej; 2) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich, tj. obiektów mostowych, tuneli, przepustów i konstrukcji obronnych;
3) inżynierii ruchu drogowego;
4) zarządzania i organizacji ruchu drogowego;
5) utrzymania zieleni w pasie drogowym;
6) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy placów postojowych, dróg dojazdowych i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody, pochylnie.

2. W celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy w zakresie potrzeb lokalnego transportu zbiorowego MZDiM pełni funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasta Jaworzno oraz sprawuje nadzór nad podejmowaniem i wykonywaniem transportu drogowego. Rolę organizatora MZDiM prowadzi samodzielnie lub w drodze zawierania stosownych umów i porozumień.

§ 5

W ramach realizacji celów statutowych do zadań MZDiM należy:

1) udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej na obszarze miasta Jaworzna;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymaniai ochrony dróg, placów postojowych, ciągów pieszych, schodów, pochylni oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) wykonywanie robót polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg,
4) pełnienie funkcji inwestora;
5) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą wraz z utrzymaniem nawierzchni placów postojowych dróg dojazdowych i infrastruktury drogowej typu: ciągi piesze, schody, pochylnie, a także na drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej itp.;
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, w szczególności zatwierdzanie na podstawie odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna projektów organizacji ruchu;
7) koordynacja robót w pasie drogowym, drogach wewnętrznych, użytkach drogowych i innych terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i innych terenów komunikacyjnych, dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17) gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych, użytkach drogowych i innych terenach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18) organizowanie przetargów publicznych dotyczących wyboru wykonawców na realizację zadań ustalonych w planach rzeczowo – finansowych;
19) zarządzanie infrastrukturą transportu zbiorowego oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
20) zarządzanie lokalnym transportem publicznym realizowanym przez Gminę Miasta Jaworzno oraz pobieranie opłat za przewóz, w tym emitowanie oraz organizacja dystrybucji i sprzedaży biletów, a także zapewnienie ich kontroli;
21) realizowanie zadań w zakresie logistyki transportu publicznego realizowanego przez gminę;
22) rozliczanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasta Jaworzno;
23) wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączaniem przewozów taksówkowych;
24) utrzymanie, remont oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających poza pasem drogowym, w tym kanalizacji w drogach dojazdowych, parkingach, ciągach pieszych na gminnych terenach zabudowanych zurbanizowanych oraz terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej;
25) realizacja zadań w zakresie planowania, rozbudowy, modernizacji i bieżącego utrzymania sieci oświetlenia ulicznego, obiektów inżynierskich, oaz elementów oświetlenia dekoracyjnego w miejscach publicznych;
26) wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych;
27) ważenie pojazdów dla określenia masy całkowitej oraz nacisków na oś i nakładanie kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia;
28) realizacja zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta, należących do Prezydenta Miasta w mieście na prawach powiatu.

§ 6

Na czele MZDiM stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje jednostkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

§ 7

Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora MZDiM wykonuje Prezydent Miasta Jaworzna.

§ 8

Wynikające z Kodeksu Pracy obowiązki pracodawcy w stosunku do Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego wykonuje Dyrektor MZDiM.

§ 9

Dyrektor MZDiM pełni funkcję kierownika zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 10

1. Strukturę organizacyjną MZDiM oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor.

§ 11

1. MZDiM finansowany jest z budżetu miasta Jaworzna.
2. MZDiM prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej MZDiM jest roczny plan finansowy.

§ 13

1. Statut MZDiM nadaje Rada Miejska w Jaworznie.
2. Wszelkie zmiany statutu MZDiM następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.