17
kw.-2020

Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki

  /  
Pobrane324
Ilosc plików4
Rozmiar pliku37.19 MB
Dodanokw. 17, 2020
Do pobrania
PlikiPobierz
zalacznik nr 4.rar Pobierz
zalacznik nr 3.rar Pobierz
zalacznik 3a.rar Pobierz
SIWZ+zalacznik nr 1,2.rar Pobierz

Ogłoszenie nr 532110-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie: „Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, krajowy numer identyfikacyjny 24026890000000, ul. ul. Krakowska 9 , 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 142 300, e-mail zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl, faks 326 142 310.
Adres strony internetowej (URL): www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki”.
Numer referencyjny: MZDIM.SA.271-3/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury drogowej w przedmiocie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: „Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki” w zakresie: a) robót rozbiórkowych istniejących chodników, wjazdów do posesji i przystanków autobusowych o nawierzchni bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, z płytek betonowych, z kostki granitowej wraz z obramowaniem z odwiezieniem uzyskanego gruzu na wysypisko oraz materiałów rozbiórkowych nadających się do dalszej zabudowy na składowisko w magazynie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ulicy Krakowskiej 9, b) robót ziemnych korytowania i nasypów z odwiezieniem urobku na wysypisko, c) podbudowy tłuczniowej wyłącznie z kruszyw łamanych niesortowanych z magmowych skał wulkanicznych, d) ułożenia nawierzchni chodników, wjazdów do posesji oraz peronów na przystankach autobusowych z betonu asfaltowego wraz ze skropieniem międzywarstwowym, różnych rodzajów brukowej kostki betonowej, kostki granitowej, e) obramowania z krawężnika betonowego na ławie betonowej (od strony jezdni) oraz z obrzeży betonowych na ławie tłuczniowej i betonowej (od strony poboczy), f) zabudowania odwodnienia w postaci wpustów z przykanalikami oraz liniowego typu ACO DRAIN, g) zabudowania drenażu francuskiego dla odprowadzania wód opadowych, h) zabudowania poręczy ochronnych, i) regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni chodnika i jezdni, j) odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego w strefie przykrawężnikowej z zastosowaniem w miejscu łączenia technologicznego taśm bitumicznych, k) uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach modernizacyjnych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą przyległych do ciągów pieszych terenów zielonych, l) obsługi geodezyjnej obejmującej: tyczenie (dot. ulicy ks. Mroczka), prace pomiarowe powykonawcze (wypiski zawierające obliczenia wszystkich zrealizowanych robót w zakresie powierzchni i długości), sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze złożeniem w Ośrodku Geodezyjnym oraz aktualizacji metryk dróg w zakresie zrealizowanych robót w następujących lokalizacjach: ulica Górników z „Danuty” na odcinku dł. ~ 14,0 m + 37,0 m w rejonie zagospodarowania rekreacyjnego pn. „Zielony Łubowiec”, ulica Jaśminowa na odcinku dł. ~ 133 m wzdłuż budynku nr 25 ABCD, od ulicy Jaśminowej do ulicy Katowickiej, ulica Budowlana na odcinku dł. ~ 205 m od ulicy Ciężkowickiej do końca ogrodzenia posesji nr 10, ulica Koszarowa na odcinku dł. ~ 75 m od przejścia dla pieszych przez ulicę Koszarową do istniejącego ciągu pieszego prowadzącego od ulicy Moździerzowców, deptak Krudzielskiego na odcinku dł. ~150 m wzdłuż potoku Kozi Bród od kładki na wysokości ulicy Pochyłej do ulicy Szklarskiej, ulica Ciężkowicka na odcinku dł. ~ 330 m od ulicy Gminnej do wejścia do posesji nr 108, ulica Ciężkowicka na odcinku dł. ~ 160 m od ulicy Turystycznej do ulicy Cichy Kącik, ulica ks. Mroczka na odcinku dł. ~ 395 m od ulicy Wakacyjnej do przystanku autobusowego przy posesji nr 154 (strona lewa) oraz na odcinku dł. ~ 80 m od istniejącego wjazdu do budynku nr 147A do przystanku autobusowego na wprost posesji nr 156 (strona prawa), ulica ks. Mroczka na odcinku dł. ~ 670 m od ulicy Łąkowej do wjazdu do budynku przy ulicy Grabańka 7 w tym (strona lewa): dł. ~44 m od ul. Łąkowej do granicy posesji nr 38; dł. ~ 218 m od granicy posesji nr 20A do ulicy Młyny Serafińskie i dł. ~70 m od ulicy Młyny Serafińskie do posesji nr Grabańka 7 oraz (strona prawa): dł. ~308 m od budynku nr 35 do wjazdu do budynku nr 11A, dł. ~30 m od ulicy Kruka do wjazdu do posesji Grabańka 4, ulica Abstorskich na odcinku dł. ~ 440 m od ulicy Rewolucjonistów do sklepu „Na Przygonie” przy ulicy Żytniej (strona prawa), ulica Wiosny Ludów na odcinku dł. ~ 535 m od istniejącego chodnika na wprost posesji nr 148 do gruntowej drogi dojazdowej do posesji nr 182. 2) Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez PT-S „DROTRANS” z Jaworzna (dot. ul. Ks Mroczka), przedmiarach robót, a także określony jest ustaleniami zawartymi w części opisowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Materiały wynikające z technologii robót dostarczy Wykonawca. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby (wyłącznie gatunku I) muszą posiadać aktualne świadectwa i krajowe oceny techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych oraz merytoryczny zakres robót wskazany w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (dot. ul. ks. Mroczka) i OGÓLNYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH. 3) Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia wskazany zostanie w terenie przez inspektora nadzoru upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45262520-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienie podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni chodników z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, o łącznej pow. nie mniejszej niż 1600 m2 o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w osobami: - 1 osoba odpowiedzialna za prowadzenie robót - kierownik budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej , - 2 osoby posiadającymi przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 110.) oraz zgodnie z rozporządzeniem z dnia 06 lipca 2010 r – w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 143 z późn. zm), minimum 12 wykwalifikowanych robotników (dwie brygady) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wymieniony powyżej skład osobowy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (składany na wezwanie Zamawiającego) W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w części VI ust. 1 pkt 1) SIWZ. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1)ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp; 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: a) wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:o którym mowa w części V ust. 1 pkt 3 ) SIWZ tj. 1.) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonywania podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzający, że wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni chodników z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, o łącznej pow. nie mniejszej niż 1600 m2 o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2.) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem stwierdzającym,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w cz. V ust 1 pkt 3) lit b) SIWZ uprawnienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto, terminem wykonania robót oraz okresem gwarancji (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy dla całości zadania opracowanego wyłącznie komputerowo na podstawie przedmiarów robót w układzie zgodnym z przedmiarami robót. Dopuszcza się opracowanie kosztorysu ofertowego skróconego, zawierającego: ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach oraz ilości obmiarowe identyczne z przedmiarami robót, wysokości współczynników w danej pozycji (np. za grubość warstw, odległość odwiezienia itp.), pełną nazwę stosowanego materiału (np. tłuczeń, kliniec z magmowych skał itp.) oraz stawkę roboczogodziny wraz z wysokością wskaźnika kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu, UWAGA: oferent wygrywający przetarg, w dniu podpisania umowy dostarczy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – Działu Inżynierii drugi egzemplarz kosztorysu ofertowego skróconego ze wszystkimi wskaźnikami, na podstawie których została obliczona jego wartość. Na stronie tytułowej należy umieścić: nazwę zadania, datę opracowania, wartość kosztorysu netto, podatek VAT, wartość brutto oraz stawkę roboczogodziny wraz z wysokością wskaźnika kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu, na podstawie których została obliczona cena jednostkowa w danej pozycji oraz wartość kosztorysu. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca nie może zmieniać podstawy wyceny i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a także nie może stosować współczynników i krotności innych niż podano w przedmiarze robót. 3. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania robót 15,00
okres gwarancji na wykonane roboty 25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy w przypadku niemożności wykonania przez nich obowiązków. W przypadku zmiany kierownika budowy należy zawiadomić Zamawiającego i przedłożyć do wglądu stosowne dokumenty określone w § 4 ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) Zmiany w zakresie Wynagrodzenia: a) w przypadku wystąpienia zmian technologicznych, o których mowa w pkt 3 poniżej, b) zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę. 2) Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy: a) z powodu wystąpienia Siły wyższej na zasadach określonych w §16 Umowy, b) będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności wynikających z nieterminowego przekazania Terenu budowy, c) w przypadku konieczności przerwy w pracach ziemnych albo innych pracach dla których technologia określona normami i przepisami uniemożliwiają wykonanie prac spowodowanej niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, w tym: - intensywnymi opadami deszczu, - długotrwałymi temperaturami (ujemnymi lub dodatnimi), tj. poniżej -10ºC trwającymi nieprzerwanie powyżej 14 dni w danym okresie zimowym lub powyżej 30ºC trwającymi nieprzerwanie powyżej 14 dni w danym okresie letnim, - długotrwałymi opadami śniegu o grubości pokrywy śnieżnej min. 20 cm zalegającej nieprzerwanie powyżej 21 dni w danym okresie zimowym, - a także zidentyfikowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, z tym że decyzja taka w powyższych przypadkach leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność taka musi zostać potwierdzona stosownym protokołem. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o taką ilość dni w jakiej występowały przerwy i nie można było wykonać przedmiotu umowy. d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem umowy, a niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia - termin wykonania Przedmiotu umowy zostanie wydłużony o okres równy okresowi realizacji robót budowlanych nieobjętych niniejszą Umową. 3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub materiałów budowlanych, których użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu umowy, b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, c) zmianą decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentacje projektową, d) koniecznością zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) koniecznością zrealizowania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. Szczegółowy zakres prac zamiennych musi zostać udokumentowany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego drogą pocztową lub bezpośrednio wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na korytarzu na I piętrze przy ul. Krakowskiej 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I, w terminie do dnia 5 maja 2020r. do godziny 10:00. 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu składania ofert. 3. Otwarcie ofert przeprowadzone będzie poprzez transmisję online w dniu dniu 5 maja 2020r. o godz. 10:30. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w siedzibie zamawiającego tj. ul. Krakowskiej 9, piętro II, sala konferencyjna. 4. Otwarcie ofert transmitowane będzie on-line. Transmisja na żywo z otwarcia ofert będzie dostępna na kanale youtube: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. 5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą śledzić transmisji z otwarcia ofert na kanale youtube: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: