10
sie-2018

Wodny Plac Zabaw na Plantach

Aktualności   /  
na zdjęciu widać wodny plac zabaw

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, jako zarządca przestrzeni publicznych, otrzymał w administrację Wodny Plac Zabaw na Plantach.

Od daty otwarcia, t.j. 10 sierpnia 2018 r. utrzymanie Wodnego Placu Zabaw na Plantach należy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MZDiM (wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora MZDiM) jego wykonanie w części dotyczącej zarządzania Wodnym Placem Zabaw powierza się wskazanemu Zastępcy Dyrektora MZDiM. Dyrektor wskazał jako osobę odpowiedzialną Pana Tomasza Toszę.

wpz

 

wpz2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW W JAWORZNIE

 1. Przed wejściem na teren Wodnego Placu Zabaw należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem;

 2. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu;

 3. Wodny Plac Zabaw jest terenem o przeznaczeniu wypoczynkowo-rekreacyjnym;

 4. Administratorem obiektu jest: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
  w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno tel. 32 614 23 00;

 5. W skład Wodnego Placu Zabaw wchodzą:

  1. Strefa „A”, w której znajduje się niecka główna z wodnymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy i okalający ją brodzik do obmywania stóp,

  2. Strefa „B”, w której obowiązuje zakaz wchodzenia do niecek z wodą,

  3. teren rekreacyjny wokół niecek wraz z obiektem, w którym znajdują się toalety,

  4. obiekty małej architektury (m.in. ławki, leżaki, hamak, stojak rowerowy, kosze na śmieci, kolumny natryskowe i przebieralnie);

 6. Obiekt jest czynny w okresie letnim 7 dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 21:00;

 7. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3;

 8. Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność;

 9. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie;

 10. Osoby przebywające na terenie Wodnego Placu Zabaw zobowiązane
  są do zachowania porządku i czystości;

 11. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem;

 12. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

 13. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się w szczególności:

  1. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,

  2. niszczenia urządzeń zabawowych,

  3. zaśmiecania terenu,

  4. wprowadzania zwierząt,

  5. wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów,

  6. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.

 14. Dodatkowo w Strefie „A” gdzie zlokalizowana jest niecka główna:

  1. zabrania się wchodzenia w obuwiu brudnym oraz z podeszwą, która może pozostawiać ślady na nawierzchni-dopuszczalne są buty specjalnie przeznaczone do wody, poruszanie się bez obuwia odbywa się na własną odpowiedzialność;

  2. zabrania się wstępu osobom posiadającym otwarte rany ciała, cierpiącym na choroby zakaźne, w szczególności choroby skóry, itp.

  3. zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia,

  4. zabrania się używania detergentów i kosmetyków, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wody,

  5. osoby korzystające z niecki głównej obwiązuje strój kąpielowy, a dzieci noszące pieluchy – specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli,

  6. wejście do niecki głównej dozwolone jest wyłącznie przez brodzik,

  7. przed wejściem do niecki głównej zalecane jest umycie ciała pod natryskiem;

 15. Korzystający z toalet mają obowiązek noszenia obuwia;

 16. Wszelkie skaleczenia, urazy powstałe na terenie Wodnego Placu Zabaw należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze;

 17. Korzystający z obiektu maja obowiązek stosować się do poleceń obsługi;

 18. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym także niestosujące się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Wodnego Placu Zabaw przez pracowników obsługi;

 19. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń Wodnego Placu Zabaw tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach czy nieprawidłowościach w funkcjonowaniu elementów Placu Wodnego w trosce o bezpieczeństwo własne i pozostałych użytkowników;

 20. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Wodnego Placu Zabaw wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun;

 21. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Wodnego Placu Zabaw, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie w wysokości pełnej wartości szkody;

 22. Przebywanie na terenie obiektu Wodnego Placu Zabaw poza okresem i godzinami otwarcia – wyłącznie na własną odpowiedzialność;

 23. Skargi i uwagi należy składać bezpośrednio do administratora obiektu: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno
  tel. 32 614 23 00, e-mail:
  sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

 24. Obiekt Wodnego Placu Zabaw jest stale monitorowany, a obraz zapisywany
  na nośnikach elektronicznych. Administratorem tych zapisów jest Urząd Miejski
  w Jaworznie – Straż Miejska w Jaworznie Plac Górników 5;

 25. Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie Wodnego Placu Zabaw przedmioty,

  2. wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,

  3. niezapoznanie się użytkowników z niniejszym regulaminem;

 26. Rzeczy znalezione na terenie Wodnego Placu Zabaw należy przekazać obsłudze obiektu. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa;

 27. Administrator obiektu – Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne;

 28. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na urządzeniach oraz na terenie Wodnego Placu Zabaw stanowią integralną część Regulaminu

TELEFONY ALARMOWE:

NUMER ALARMOWY – 112

POLICJA – 997

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA- 998

STRAŻ MIEJSKA – 986

 

 

1

 likes / jeden komentarz
Poleć ten post: